Privacy verklaring

Beste bezoeker,

Via deze Privacy- en Cookieverklaring willen wij u duidelijk maken dat wij de bescherming van uw persoonsgegevens waarmee wij als Alsberg in aanraking komen, serieus nemen. Om die reden verwerken en beveiligen wij de door ons verzamelde persoonsgegevens op zorgvuldige wijze. Wij volgen daarbij het daartoe bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Door middel van deze verklaring willen wij u informeren over ons privacy- en cookiebeleid. Wilt u meer informatie of heeft u vragen, bel of e-mail ons dan via Alsberg +31(0)23-5658324 of info@alsberg.eu

Doel gegevensverwerking website Alsberg.eu

Wij verwerken uw persoonsgegevens om te kunnen reageren op uw informatieverzoeken of klacht op onze contact pagina. Wij verwerken hiervoor uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en uw vraag/reactie.

Deze gegevens worden gebruikt om opvolging te kunnen geven op de door u gedane informatieverzoek.

Deze gegevens worden door ons bewaard gedurende de tijd nodig om aan uw informatieverzoeken te kunnen voldoen, onze diensten aan u te leveren en de met u aangegane overeenkomsten te kunnen nakomen, waarna deze, tenzij bij wet anders verplicht, worden vernietigd.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Wij verzamelen bezoekgegevens tijdens het gebruik van onze website. Hierbij moet u denken aan IP-adressen, de tijdstippen van gebruik en de door uw browser meegestuurde data. Dit doen wij om het gebruik van onze website te kunnen volgen en te analyseren, met als doel het optimaliseren van de gebruikservaring. Daar waar mogelijk worden deze gegevens gepseudonimiseerd of geanonimiseerd. Aan derden die deze gegevens voor eigen doeleinden zouden kunnen gebruiken, worden ze niet ter beschikking gesteld.

Cookies

Bezoekt u onze website dan plaatsen wij om verschillende redenen cookies op het voor dat bezoek gebruikte apparaat. Deze zijn functioneel of analytisch, terwijl andere uw surfgedrag volgen. Voor deze laatste vragen wij u uitdrukkelijk om toestemming.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen (derden)

Persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor het leveren van onze dienst dan wel wanneer wij daartoe wettelijk worden verplicht. Is dit het geval, dan zullen wij u dit vooraf melden met vermelding van de partij met wie de gegevens worden gedeeld.

GEBRUIK VAN COOKIES

Wij maken gebruik van cookies, kleine bestandjes die via deze website worden meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf worden opgeslagen om u bij uw volgende bezoek direct te kunnen herkennen.

Bij het eerste bezoek aan onze website krijgt u daarom van ons een melding met uitleg over de door ons gebruikte cookies en de mogelijkheid om aan te geven welke cookies op uw computer mogen worden achtergelaten. Bij uw volgende bezoek gaan wij er daarna vanuit dat u geen bezwaar heeft tegen het blijven gebruiken van de door u geaccordeerde cookies. Omdat wij ook gebruikmaken van de diensten van andere bedrijven die ook cookies
bij u achterlaten, raden wij u ten zeerste aan de door hen opgestelde privacyverklaringen te lezen.

Soorten cookies:

Op onze website worden de volgende analytische en functionele cookies of soortgelijke technieken gebruikt:

Overzicht van cookies die wij gebruiken

Wij maken gebruik van Hotjar om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Voor dit doel worden cookies geplaatst. Deze informatie wordt overgebracht naar Hotjar en door Hotjar opgeslagen op servers in Europa.

Hotjar gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Hiertoe hebben wij met Hotjar een verwerkersovereenkomst
gesloten.

Voor de door Hotjar gehanteerde cookie-bewaartermijnen wordt verwezen naar de Hotjar cookies tabel . Na afloop van de in deze tabel opgenomen termijnen kunnen deze gegevens niet meer worden uitgelezen. De verwerking van uw persoonsgegevens via Hotjar is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang om algemene statistieken van onze websitebezoekers te verkrijgen. Lees voor meer informatie het privacybeleid van Hotjar, alsook haar verwerkersovereenkomst. Zie hier voor meer informatie over de opt-out regeling van Google.

In- en uitschakelen van cookies

In uw browser (zie handleiding browser) kunt u aangeven dat u alleen cookies wenst te accepteren waarmee u instemt. Catch 22:
Voor het optimaal functioneren van een website is het vaak nodig cookies te accepteren.

Bewaartermijnen en verwijdering van cookies

Heeft een cookie een verlooptermijn, dan worden uw gegevens na de verloopdatum niet meer geregistreerd. Daarnaast is het ook mogelijk cookies voortijdig te verwijderen (zie handleiding browser).

Websites van derden

Voor alle websites van derden waarmee wij via een link zijn verbonden, geldt dat onze Privacy- en Cookieverklaring niet van toepassing is. Daarenboven achten wij het belangrijk om u erop te wijzen dat wij op geen enkele wijze kunnen garanderen dat deze derden uw persoonsgegevens op een betrouwbare of veilige manier behandelen. Lees daarom eerst de privacyverklaring van dergelijke websites alvorens ervan gebruik te maken.

BEVEILIGING

Met de door ons genomen beveiligingsmaatregelen streven wij ernaar om misbruik van en ongewenste toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen.

KLACHTEN – AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Heeft u een klacht over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken dan gaan wij hierover graag met u in gesprek. Wij wijzen u er daarnaast ook op dat u het recht heeft uw klacht over onze verwerking ook voor te leggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Daartoe kunt U contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Net als vele andere organisaties zijn wij een dynamisch bedrijf en behouden wij ons het recht voor onze Privacy- en Cookieverklaring daar waar nodig daaraan aan te passen. Doen zich aanpassingen voor, dan zullen wij deze op onze website publiceren; reden waarom wij u aanraden regelmatig onze Privacy- en Cookieverklaring te raadplegen.

INZAGE, CORRECTIE EN RECHT VAN VERZET

Iedere relatie van Alsberg heeft het recht om de door ons over hem/haar gehouden persoonsgegevens in te zien. Staan hier onjuistheden in, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken deze te wijzigen of te laten verwijderen. Wilt u weten of wij persoonsgegevens van u hebben, neem dan via onderstaande gegevens contact met ons op.

Onder de AVG heeft u verder de volgende rechten:

  • duidelijkheid verkrijgen over wat wij doen met welke persoonsgegevens;
  • Inzage verkrijgen in welke persoonsgegevens wij van u hebben;
  • correctie laten uitvoeren op fouten in uw persoonsgegevens;
  • verwijderen van uw (verouderde) persoonsgegevens;
  • terugtrekken van door u eerder gegeven toestemming;
  • beperken van (bezwaar aantekenen tegen) bepaald gebruik van uw persoonsgegevens.

Wilt u gebruikmaken van een van deze rechten, dan vragen wij u duidelijk aan te geven wie u bent. Wij willen er zeker van zijn dat wij geen gegevens van een andere persoon aanpassen of wissen.

Alsberg Accountants
& Adviseurs B.V.

Hoofdweg 667-A

2131 BB Hoofddorp