Jaarrekeningen

Samenstellen jaarrekening

Rechtspersonen zijn wettelijk verplicht om een jaarrekening op te stellen. Bij de overige ondernemingsvormen (de eenmanszaak, de maatschap, de vennootschap onder firma (VOF), de commanditaire vennootschap (CV)) is het met name als nuttig te bestempelen, omdat zo inzicht kan worden verkregen in de financiële positie van de onderneming. Een jaarrekening is het jaarlijkse sluitstuk van de financiële administratie en vereist deskundigheid en kennis van de markt. Zij bestaat uit een balans, een winst-en-verliesrekening en een toelichting.

Alsberg Accountants & Adviseurs zal naar de behoefte van de klant een rapport bijvoegen waarin kengetallen, diverse analyses, en overige relevante zaken worden opgenomen welke nuttig kunnen zijn bij de besluitvorming van uw onderneming. De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in overeenstemming met de Nederlandse wet en regelgeving, waaronder Standaard 4410 “Opdrachten tot het samenstellen van financiële informatie”.

Beoordelen jaarrekening

Ook indien de jaarrekening is opgesteld door en onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de onderneming kan Alsberg Accountants & Adviseurs hierop een beoordeling uitvoeren. Aan de hand van deze jaarrekening worden door ons diverse cijferanalyses uitgevoerd. Daarnaast worden nog inlichtingen ingewonnen bij functionarissen binnen de onderneming die betrokken zijn bij de administratieve organisatie. Aan de hand van deze werkzaamheden komen wij tot een oordeel. Deze beoordeling wordt verricht in overeenstemming met de Nederlandse wet en regelgeving, waaronder Standaard 2400 “Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten”.

Controleren jaarrekening

Middelgrote en grote ondernemingen zijn wettelijk verplicht om een accountantscontrole uit te laten voeren op hun jaarrekening. Indien een onderneming gedurende twee opeenvolgende jaren voldoet aan twee van de drie hierna te noemen criteria bestaat deze controleplicht met ingang van het tweede jaar. Het gaat om de volgende criteria:

• meer dan (gemiddeld) 50 medewerkers;                                                          
• meer dan € 8,8 miljoen netto-omzet;
• waarde van de activa meer dan € 4,4 miljoen.

Wij kunnen deze verplichte accountantscontroles uitvoeren, hiervoor werken wij samen met een ander accountantskantoor.   Voornaamste reden hiervoor is dat vanaf 1 oktober 2006 accountantskantoren die wettelijke controles uitvoeren een vergunning dienen te hebben van de Autoriteit Financiële markten. Wij hebben gezien de omvang van onze organisatie ervoor gekozen om niet zelfstandig zo’n vergunning aan te vragen.